Επιλέξτε μια συνδρομή για να συνεχίσετε

Basic
€ 62.00
Για Life Time

 Στοιχεία επιχείρησης επωνυμία, Δ/νση, τηλέφωνο, κινητό.

 Link σε Email και Site

 Χάρτης

 Company Information, address, tel., mob.

 Link to Email and Site

 Map

Advance
€ 135.00
Για Life Time

 Όλα τα στοιχεία του Basic Πακέτου

 Κοινοποιήσεις 6 τον χρόνο στα social μέσω EOI

 Προβολή Λογοτύπου

 Προβεβλημένη καταχώρηση 1ης σελίδας αναζήτησης με χρώμα εναλλασσόμενο

 Link σε Email, Site, Facebook, Instagram, Pinterest

 Φωτογραφίες, Video κείμενο απεριόριστο

 Λέξεις κλειδιά

 All Basic's data

 Sharings 6 per year through EOI

 Logo

 Enhanced registration at the 1st page with color

 Link to Email, Site, Facebook, Instagram, Pinterest

 Photos, Video infinite text

 Keywords

Gold
€ 210.00
Για Life Time

 Όλα τα στοιχεία του Advance Πακέτου

 Κοινοποιήσεις 12 τον χρόνο στα social μέσω EOI

1η στην αναζήτηση με διαφορετικό χρωματισμό

 Δικό του domain με λειτουργία Mini Site

 All Advance's data

 Shares 12 per year at social through EOI

1st at searches with different color

 Your own domain with Mini Site functionality

Unable to load tooltip content.