Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση ο "Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων - Χ. Καρόππι και ΣΙΑ ΟΕ" διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του "Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων - Χ. Καρόππι και ΣΙΑ ΟΕ".

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων - Χ. Καρόππι και ΣΙΑ ΟΕ» και έδρα την ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651093987 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. [εφεξής η «Εταιρεία»].

2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμένος σε κάποια υπηρεσία της Εταιρείας, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

3. Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ο εξής:

Α. Αναφορικά με προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία για να λάβετε προσφορά για συγκεκριμένη υπηρεσία, να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας, να ενημερωθείτε για τις παροχές μας, να λάβετε το newsletter της Εταιρείας ή τέλος για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για οποιοδήποτε άλλο λόγο, σκοπός της επεξεργασίας είναι, κατά περίπτωση, η ικανοποίηση οποιουδήποτε σχετικού αιτήματός σας, η αποστολή του newsletter ή αποστολή απάντησης σε εσάς αναφορικά με τα ερωτήματα/ παράπονα/ σχόλιά σας.

Β. Αναφορικά με τα ανωτέρω δεδομένα σας, στο βαθμό που αυτά έχουν συλλεγεί από προηγούμενη συναλλακτική σχέση (π.χ. «Συμβόλαιο Παροχής Υπηρεσιών, από κοντά»), περαιτέρω σκοπός της επεξεργασίας τους είναι η απευθείας προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας ή η εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, για τα οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν απαιτείται η λήψη της ηλεκτρονικής συγκατάθεσή σας, από τη στιγμή που υπάρχει ενυπόγραφη συγκατάθεση.

4. Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων: (α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και (β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Επιπλέον, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να έχουν και τυχόν τρίτοι, εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας αναφορικά με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης

Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997).

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την «Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων - Χ. Καρόππι και ΣΙΑ ΟΕ». Τηλέφωνο: 2651093987 | 2651026603, Φόρμα Επικοινωνίας και μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας ή διαγραφή αυτών.

6. Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7. Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο.

8. Cookies

A. Χρήση των cookies

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου, οι διαδικτυακές υπηρεσίες, οι διαφημίσεις και οι αλληλεπιδραστικές εφαρμογές ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών.

Τι είναι το «cookie»; Το «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο, συνήθως αποτελείται από γράμματα και αριθμούς, το οποίο αποστέλλει η Εταιρεία στο αρχείο cookies του προγράμματος περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη, μέσω του διακομιστή ιστού της. Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη όταν πραγματοποιείται σύνδεση μεταξύ του διακομιστή ιστού και του προγράμματος περιήγησης. Ο κύριος σκοπός ενός cookie είναι να επιτρέπει στον διακομιστή ιστού της Εταιρείας να εμφανίζει στον χρήστη προσαρμοσμένες ιστοσελίδες, οι οποίες καθιστούν την εμπειρία επίσκεψης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο πιο προσωπική και καλύτερα ανταποκρινόμενη στις ξεχωριστές ανάγκες του χρήστη.

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο παρών διαδικτυακός τόπος; Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί δύο τύπους cookies στον παρόντα διαδικτυακό τόπο:

Cookies περιόδου σύνδεσης: αυτά είναι προσωρινά cookies τα οποία αποθηκεύονται στο αρχείο cookies του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης, μέχρι το τέλος της περιόδου σύνδεσής του. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών ή λειτουργιών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Μόνιμα cookies: ενδέχεται η Εταιρεία να χρησιμοποιεί μόνιμα cookies για καλύτερη εμπειρία χρήστη (π.χ. παροχή βελτιστοποιημένης πλοήγησης). Αυτά τα cookies παραμένουν στο αρχείο cookies του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης για μεγαλύτερο διάστημα. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από την επιλογή του χρήστη στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του. Τα μόνιμα cookies επιτρέπουν τη μεταβίβαση πληροφοριών σε έναν διακομιστή ιστού, κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Τα μόνιμα cookies είναι επίσης γνωστά και ως cookies παρακολούθησης. Υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο σχετικά με τα cookies, εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα. Δείτε για παράδειγμα: http://www.allaboutcookies.org

B. Cookies τρίτων

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τρίτους διαφημιστές για την εμφάνιση διαφημίσεων και για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μάρκετινγκ, τα οποία συνήθως εμφανίζονται ως web analytics. Οι τρίτοι διαφημιστές χρησιμοποιούν cookies για τη μέτρηση της απόδοσης των διαφημίσεων και την εξατομίκευση του περιεχομένου τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους διαφημιστές μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα όπως στοιχεία γεωγραφικής θέσης (όπως προκύπτουν από τη διεύθυνση IP) ή στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, όταν αυτά συλλέγονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Γ. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Πέραν της χρήσης του ειδικού πεδίου στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει όλα τα cookies, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να αποδεχτεί ή να απορρίψει όλα τα cookies στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, όπως και σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεται, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιεί Internet Explorer 8.0, πρέπει να κάνει τα εξής: 1. Επιλέγει Tools (Εργαλεία) στο μενού Internet Options (Επιλογές Internet). 2. Κάνει κλικ στην καρτέλα Privacy (Απόρρητο). 3. Χρησιμοποιεί τον επιλογέα για να επιλέξει τις ρυθμίσεις που προτιμά.

Για άλλα προγράμματα περιήγησης, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις αντίστοιχες οδηγίες για να μάθει περισσότερα σχετικά με το πώς να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις ή να διαγράψει τα cookies.

Δ. Η Εταιρεία ενημερώνει ότι κάποιες δυνατότητες και η πλήρης λειτουργικότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν θα είναι διαθέσιμα εφόσον απενεργοποιήσετε τα cookies.